Gålrum

Gålrum

 

Gålrum är en rogivande plats där man gärna strosar runt och känner historiens vingslag.

 

Platsen är ett av Gotlands variationsrikaste fornlämningsområden med ett stort röse, flera stensättningar och sju skeppsättningar. Idag finns 122 kända fornlämningar på gravfältet som spänner över en tidsperiod på nästan 1000 år - från bronsålder till tidig järnålder (1100-200 f Kr).

 

Skeppsättningar återfinns längs bronsålderns kustlinjer, sjöar och vattendrag. På Gotland ligger de märkligt nog ofta i samma riktning som själva ön. Det är inte många gravfynd som gjorts i dessa magnifika skepp här vid Gålrum men vid utgrävningar av skeppet intill det stora röset på andra sidan vägen har en obränd människa 17-19 år, och en helt bränd vuxen påträffats. I de andra skeppen har spridda brända ben av människa, hund, get och får samt krukskärvor, kol och sot påträffats. I ett av skeppen fanns en kalkstenskista med en urna innehållande brända ben, en rakkniv och en pincett.

 

Fynden under markytan berättar inte så mycket som vi kanske skulle önska om människorna som levde här, men visst är det fantastiskt att så mycket ovan jord finns kvar efter dessa tidiga Alskboar! Kan inte låta bli att undra vad de skulle sagt om de visste att deras gravmonument skulle finnas kvar efter 2000 år!

 

Att den gör det måste väl tolkas som att den varit betydelsefull genom alla århundraden och generationer alskboar - låt oss hoppas att den fortsätter vara det även lång tid framöver.

 

På området finns också en sliten bildsten från vikingatid (800-1100 e Kr). Väldigt vagt kan ett skepp med rutat segel samt rester av en runinskrift anas. I runor står ”aft ; rualta i faþur :”, alltså ”Efter Roalde fader ”.

Stenen flyttades hit 1925 från fyndplatsen vid Tomtängskvior, ca 1 km från kyrkan.

Närmast vägen är området tyvärr delvis skadat genom en ytlig grustäkt.

 

Sedan 1965 äger Gotlands fornvänner gravfältet och platsen betas av får för att hålla landskapet öppet.

Fakta är hämtat från Joakim Wehlins avhandling ”Östersjöns skeppsättningar, monument och mötesplatser under yngre bronsålder” 2013. Inspiration och fakta kommer också från arkeolog Per Widerström.

 

Texten togs fram när Alskog Hembygdsförening hösten 2014 genomförde projektet “Synliggöra Alskog”.

Under detta projekt framkom önskemål om att rusta upp själva parkeringsplatsen. Parkeringen skulle behöva grusas, fikamöbler hade inte funnits på länge, en självstängande grind in till själva området… lite röjning... och en vägskylt som visar in till området och parkeringsplatsen fanns på önskelistan.

 

Genom ett snabbt förfarande åstadkoms ett nytt Leader-projekt, “Tillgängliggöra natur- och kulturplatser i Alskog”, och tack vare arbetsinsatser från flera sockenbor kunde önskemålen bli verklighet redan samma höst.

 

Arbete med upprustning av parkeringen vid Gålrum. Foto: Annika Lindh

Foto: Tommy Berglund

Foto: Tommy Berglund

Foto: Tommy Berglund