Naturreservat

Naturreservat

 

Mallgårds Hajd NR (Bildat 2003)

Mallgårds Hajd består av ett 163 hektar stort område med en blandning av gles tallskog, öppna alvarmarker och våtmarker. Området har avsatts som naturreservat främst för att skydda den rika förekomsten av alvarstånds, Senecio jacobea ssp. gotlandicus som växer endast på Öland och Gotland. På Gotland har den påträffats i ett tiotal socknar och området vid Mallgårds är en av platserna med rikast förekomst. Alvarstånds är en en korgblommig, flerårig ört med halvmeterhöga upprätta blomstjälkar. Den blommar med gula blommor i juli månad. Alvarstånds är rödlistad inom kategori missgynnad. På områdets torra alvarmarker återfinns dessutom flertalet rödlistade fåglar och insekter såsom nattskärra, svartfläckig blåvinge och appollofjäril.

 

Ollajvs NR (Bildat 2002)

Reservatet består av ett 117 hektar stort skogsområde som är förhållandevis fuktigt och delvis karaktäriseras som sumpskog. Mossbelagda stenar, ormbunkar, lavar och rejäla granar ger känsla av att befinna sig i en trollskog. Stövlar gäller för att inte bli våt om fötterna. Bitvis är skogen svår att ta sig igenom på grund av döda träd och grenar. Svajdeån rinner genom reservatet och utgör lekplats och uppväxtplats för havsöringen.